Definicija MSP-ova

Autor:

Josip

poduzeća 

Preporuka Komisije 2003/361/EZ o definiciji mikropoduzeća, malih i srednjih 

poduzeća 

Preporuka Komisije 2003/361/EZ se odnosi na definiciju MSP-a, a koja se upotrebljava u okviru 

politika Zajednice koje se primjenjuju unutar Zajednice i EGP-a – svrha donošenja Preporuke je da se 

izbjegne različito tumačenje kategorije MSP-a i propisivanje različitih pragova 

Poduzeće (članak 1. Priloga) 

∙svaki subjekt koji se bavi gospodarskom djelatnošću, bez obzira na njegov pravni oblik 

udruga, samozaposlene osobe, OPG, obrtnici, ortaštvo 

Kategorije poduzeća (članak 2. Priloga) 

∙mikropoduzeće 

∙malo poduzeće 

∙srednje poduzeće 

mikropoduzeće – manje od 10 zaposlenih, godišnji promet i/ili godišnja bilanca ne prelazi 2 

mil. EUR 

malo poduzeće – manje od 50 zaposlenih, godišnji promet i/ili godišnja bilanca ne prelazi 10 

mil. EUR 

srednje poduzeće – manje od 250 zaposlenih, godišnji promet ne prelazi 50 mil. EUR i/ili 

godišnja bilanca ne prelazi 43 mil. EUR 

Kategorije poduzeća (članak 4. Priloga) 

∙podaci koji se koriste za broj osoblja i financijske iznose su podaci koji se odnose na posljednje 

odobreno računovodstveno razdoblje 

∙pragovi se moraju premašiti tijekom dva uzastopna računovodstvena razdoblja 

∙novoosnovana poduzeća čija financijska izvješća još nisu odobrena – procjena poduzeća u 

dobroj vjeri 

Premašivanje pragova 

Iznimno i privremeno premašivanje broja zaposlenih i/ili financijskih kriterija ne utječe na 

položaj poduzeća pa unatoč tom privremenom premašivanju, poduzeće može zadržati status 

MSP-a s kojim je započeo računovodstveno razdoblje 

Navedeno se utvrđuje na način da se u razmatranje uzmu dva uzastopna računovodstvena 

razdoblja 

ako se pri ocjenjivanju utvrdi da je poduzeće A u zadnjem računovodstvenom razdoblju 

premašilo prag broja zaposlenih, potrebno je utvrditi je li riječ o „iznimnom“ premašivanju 

praga ili je riječ o kontinuitetu 

Vrste poduzeća (članak 3. Priloga) 

Neovisno poduzeće 

Partnerska poduzeća 

Povezana poduzeća 

Neovisno poduzeće 

svako poduzeće koje nije svrstano kao partnersko u smislu stavka 2. ili kao povezano poduzeće u 

smislu stavka 3. Priloga 

nema udjele u drugim poduzećima, niti drugo poduzeće ima udjele u njemu ili 

posjeduje manje od 25% kapitala ili glasačkih prava u jednom/više poduzeća, odnosno drugo 

poduzeće posjeduje manje od 25%  

nije povezano s drugim poduzećem putem fizičke osobe 

Iznimka 

-neovisno poduzeće ako su sljedeći ulagači dosegli ili premašili prag od 25% (max. do 50%), uz uvjet 

da ti ulagači, samostalno ili zajednički, nisu povezani: 

javna investicijska društva, društva rizičnog kapitala, poslovni anđeli, uz uvjet da je ukupno 

ulaganje tih poslovnih anđela u istom poduzeću manje od 1 250 000 EUR 

sveučilišta ili neprofitni istraživački centri 

institucionalni ulagači, uključujući fondove regionalnog razvoja 

autonomne lokalne vlasti s godišnjim proračunom manjim od 10 milijuna EUR i s manje od 5 

000 stanovnika 

Ako nisu uključeni izravno ili neizravno u upravljanje predmetnim poduzećem 

Partnerska poduzeća 

sva poduzeća koja nisu svrstana kao povezana poduzeća u smislu stavka 3., a između kojih postoji 

sljedeća veza: poduzeće (uzvodno) posjeduje, samostalno ili zajedno s jednim ili više povezanih 

poduzeća, 25% ili više kapitala ili glasačkih prava drugog poduzeća (nizvodno). 

25% ili više kapitala ili glasačkih prava, a manje od 50% 

Iznimka 

Poduzeće nije MSP ako je: 

25% ili više njegova kapitala ili glasačkih prava u izravnom ili neizravnom vlasništvu ili pod 

zajedničkom ili pojedinačnom kontrolom jednog ili više javnih tijela (osim onih javnih tijela iz 

čl. 3. st. 2. toč. b i d Priloga) 

Povezana poduzeća 

poduzeća među kojima postoji jedna od sljedećih veza: 

ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom poduzeću 

ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog, upravljačkog ili 

nadzornog tijela u drugom poduzeću 

ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo prema ugovoru ili prema 

odredbama statuta ili društvenog ugovora 

poduzetnik, koji je dioničar ili član u drugom poduzeću, sam kontrolira, prema 

dogovoru s drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu glasačkih prava 

ili članova u tom poduzeću 

Povezanost preko fizičke osobe 

-poduzeća koja jednu od takvih povezanosti (čl. 3. st. 3. toč. a-d Priloga) ostvaruju kroz fizičku osobu 

ili skupinu fizičkih osoba koje zajedno djeluju ako se bave svojom djelatnošću ili dijelom svoje 

djelatnosti na istom mjerodavnom tržištu ili susjednim tržištima 

susjedno tržište – tržište proizvoda ili usluga izravno smješteno uzvodno ili nizvodno u odnosu 

na mjerodavno tržište 

mjerodavno – obuhvaća sve proizvode za koje potrošači smatraju da su međusobno 

zamjenjivi s obzirom na njihove bitne značajke, cijenu ili način uporabe, odnosno navike 

potrošača (Smjernice o ocjeni ne-horizontalnih koncentracija (OJ C 265, 18.10.2008.; Uredba o 

načinu i kriterijima utvrđivanja mjerodavnog tržišta NN 9/11) javascript:”javascript:”javascript:”

SHARE:
PLOČA SADRŽAJA
NAJNOVIJE VIJESTI
Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter i primajte najnovije obavjesti !

Možda će te i ovo zanimati