NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE

Autor:

inkubatori vpz

Na temelju članka 4 i 5 Pravilnika o radu Poduzetničkog inkubatora Virovitičko-podravske županije d.o.o. od 30.06.2022. godine, direktorica  Poduzetničkog inkubatora Virovitičko-podravske županije d.o.o. objavljuje

NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE

za prijam u radni odnos u Poduzetničkom inkubatoru Virovitičko-podravske županije d.o.o. a  na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca, u punom radnom vremenu ( 8 sati dnevno) za sljedeće radno mjesto:

Viši savjetnik u  Odjelu za nabavu,  dva (2)  izvršitelja, mjesto rada: Poduzetnički inkubatori Virovitičko-podravske županije d.o.o. Virovitica,

na neodređeno  vrijeme 

Uvjeti:

  • VSS, društveni ili tehnički
  • 4 godina radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj stručne spreme
  • važeći certifikat iz područja javne nabave
  • znanje jednog svjetskog jezika
  • rad u MS Office paketu

Prijavi na natječaj za radno mjesto potrebno je priložiti sljedeće:
–        životopis,

–        dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica ili domovnica),
–        dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba, diploma ili drugo),
–        uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 (šest) mjeseci),

– potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu (elektronički zapis o radnopravnom statusu/e-radna knjižica) i/ili dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima stupnja stručne spreme (potvrdu bivšeg poslodavca iz koje je vidljivo da je podnositelj prijave radio na odgovarajućim poslovima ili presliku ugovora o radu ili presliku rješenja o prijemu ako je radio ili radi u državnoj službi – s opisom poslova i navođenjem u kojem razdoblju je obavljao ili obavlja navedene poslove),

–        preslika važećeg certifikata iz područja javne nabave,

–        dokaz o znanju jednog svjetskog jezika (preslika dokaza o učenju istog tijekom obrazovanja ili potvrda o znanju jednog svjetskog jezika).

Ako kandidat u prijavi priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista).
Svi dokazi mogu se dostaviti u preslici, a izabrani kandidat prije sklapanja ugovora o radu dužan je predočiti originalnu dokumentaciju na uvid.

Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja.

Ovaj javni natječaj će biti objavljen na mrežnim stranicama Poduzetničkog inkubatora Virovitičko podravske županije  (www.inkubatorivpz.hr). 02.11.2022. godine.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave se dostavljaju osobno ili poštom preporučeno na adresu: Poduzetnički inkubator Virovitičko podravske županije d.o.o., Poduzetnička zona II/18, s naznakom: „NE OTVARATI – prijava na natječaj za radno mjesto – viši savjetnik  u Odjelu za nabavu“.

Poslodavac će obaviti selekcijske intervjue s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, a kandidat će biti izabran prema rezultatima selekcijskog postupka. O vremenu održavanja selekcijskog intervjua kandidati će biti obaviješteni putem adrese elektroničke pošte iz prijave. O rezultatima natječaja kandidati će biti informirani u roku od najduže osam dana nakon selekcijskog postupka.

Za kandidata koji ne pristupi selekcijskom intervjuu smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti propisane dokaze o tom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo te dokaz da je nezaposlen i ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati se obavještavaju da prijavom na ovaj natječaj dostavljaju osobne podatke koji će se obrađivati u svrhu provedbe selekcijskog postupka. Dostavljeni podaci čuvaju se najviše 6 mjeseci od dana zaključenja natječaja te protekom tog roka osobni podaci se više ne čuvaju, niti obrađuju. U svakom trenutku kandidati mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka.

S izabranim kandidatima  sklopit će se ugovor o radu na neodređeno  vrijeme s probnim rokom od tri (3) mjeseca.

Poslodavac zadržava pravo ne izbora ni jednog od kandidata.

SHARE:
PLOČA SADRŽAJA
NAJNOVIJE VIJESTI
Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter i primajte najnovije obavjesti !

Možda će te i ovo zanimati