Informacije o obradi
osobnih podataka

Informacije navedene u ovom dokumentu imaju za cilj pružiti Vam pregled na koji način obrađujemo osobne podatke i upoznati Vas s Vašim pravima u vezi s obradom osobnih podataka. Informacije se odnose na klijente, potencijalne klijente i ostale fizičke osobe čije osobne podatke Poduzetnički inkubator Virovitičko-podravske županije d.o.o. prikuplja po bilo kojoj pravnoj osnovi.

 

TKO JE VODITELJ OBRADE OSOBNIH PODATAKA?

Poduzetnički inkubator Virovitičko-podravske županije d.o.o., OIB: 67202112648, sa sjedištem na adresi Ulica poduzetnička zona II 18, 33000 Virovitica, Republika Hrvatska, e-mail: info@inkubatorivpz.hr, tel.: +385 33 638 288 (dalje u tekstu: Inkubator).

 

ŠTO SU OSOBNI PODACI I NA KOJI NAČIN INKUBATOR PRIKUPLJA OSOBNE PODATKE?

Osobni podatak je svaki podatak ili njihova kombinacija koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (dalje u tekstu: ispitanik), kao što su primjerice ime, prezime, osobni identifikacijski broj, podaci o adresi, fotografija.

Inkubator prikuplja podatke:

(a) ponajprije izravno od ispitanika u bilo kakvoj komunikaciji s Inkubatorom (usmeno ili pisano). Najčešći primjer za takav način prikupljanja podataka jest podnošenje zahtjeva za ugovaranje pojedine usluge ili proizvoda Inkubatora, pri čemu podatke prikupljamo kroz propisane zahtjeve i obrasce (primjerice putem zahtjeva za prijem u poduzetnički inkubator).
Podatke prikupljamo i tijekom bile kakve komunikacije s ispitanikom u poslovnici, putem internetskih portala, kanala izravne komunikacije te pri rješavanju prigovora itd.;

(b) koji nastanu obradom bilo kojeg podatka tijekom pružanja usluge, primjerice podatke o transakcijama itd;

(c) od trećih osoba na temelju zakonske obveze ili po drugoj pravnoj osnovi, kao i iz javno dostupnih izvora, a sve u skladu s važećim propisima i uzimajući u obzir iznimke. Ako su osobni podaci prikupljeni od trećih osoba, ispitanik ima pravo biti informiran od strane Inkubatora sukladno članku 14. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka);

Prilikom prikupljanja osobnih podataka Inkubator se vodi načelom prikupljanja minimalno potrebnog broja osobnih podataka za pojedinu svrhu. Preduvjet za svako prikupljanje osobnih podataka ispitanika jest postojanje odgovarajuće pravne osnove.

 

III. NA KOJI NAČIN I U KOJE SVRHE INKUBATOR OBRAĐUJE PRIKUPLJENE OSOBNE PODATKE?

Kako bi Inkubator bila u mogućnosti pružiti uslugu ispitaniku, Inkubator obrađuje osobne podatke u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka, kao i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Osobni podaci ispitanika obrađuju se kada je zadovoljen neki od u nastavku navedenih uvjeta zakonitosti obrade:

a.) Obrada je nužna za ispunjenje zakonskih obveza Inkubatora ili druge svrhe određene zakonom, kao i postupanje u skladu s pojedinačnim aktima donesenim od strane relevantnih institucija Republike Hrvatske ili drugih tijela po čijem je nalogu na temelju zakonskih ili drugih propisa Inkubator obvezan postupiti. Obrada takvih osobnih podataka zakonska je obveza te Inkubator može odbiti stupiti u ugovorni odnos ili pružiti ugovorenu uslugu, odnosno raskinuti postojeći poslovni odnos u slučaju da ispitanik ne dostavi zakonom propisane podatke.

b.) Obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora. Davanje osobnih podataka u navedenu svrhu obvezno je. Ako ispitanik odbije dati neki od podataka koji su nužni u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora u kojem je ispitanik stranka, uključujući i osobne podatke koji se prikupljaju za potrebe upravljanja rizicima na način i u opsegu propisanom mjerodavnim zakonima i podzakonskim aktima, moguće je da Inkubator neće moći pružiti određene usluge te stoga može odbiti zasnovati ugovorni odnos.

  1. Obrada je nužna za ispunjenje legitimnog interesa Inkubatora ili trećih strana
    Pod legitimnim interesom podrazumijevaju se obrade u svrhu:
  • poduzimanja mjera radi upravljanja poslovanjem Inkubatora i daljnjeg razvoja usluga/proizvoda koji u iznimnim situacijama mogu uključivati obradu podataka ispitanika u svrhu testiranja tehnološke podrške
  • poduzimanje mjera radi osiguranja ljudi, prostora i imovine Inkubatora, što uključuje kontrolu i/ili provjeru pristupa njima
  • obradu osobnih podataka za unutarnje administrativne potrebe te zaštitu računalnih i elektroničkih komunikacijskih sustava.

Kada obrađuje osobne podatke ispitanika na temelju legitimnog interesa, Inkubator uvijek vodi računa o interesima i temeljnim pravima i slobodama ispitanika te osobito vodi računa o tome da njegovi interesi nisu jači od interesa Inkubatora na kojima temelji obradu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete.

d.) Ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha
Inkubator će zatražiti privolu u sljedeće svrhe:

  • informiranje o ponudama Inkubatora u okviru čega Inkubator ispitaniku može dostavljati ponude i pogodnosti povezane s novim ili već ugovorenim proizvodima i uslugama Inkubatora te u svrhu izravnog marketinga radi razvoja poslovnog odnosa s Inkubatorom, u okviru kojeg Inkubator ispitaniku može dostavljati ponude za sklapanje novih ugovora o uslugama Inkubatora
  • sudjelovanja u istraživanju tržišta, uslijed čega Inkubator može pozvati ispitanika da u povremenim istraživanjima iskaže svoje mišljenje o Inkubatoru, proizvodima i uslugama Inkubatora

Privole su dobrovoljne i ispitanik može u svakom trenutku povući prethodno dane privole te se ima pravo usprotiviti obradi osobnih podataka u svrhe marketinga, istraživanja tržišta i u svrhu identifikacije biometrijskim potpisom. U tom slučaju osobni podaci koji se na njega odnose neće se obrađivati u tu svrhu, što ne utječe na zakonitost obrade osobnih podataka na temelju privole prije njezina povlačenja. Inkubator neće odbiti sklapanje ili izvršenje ugovora ako ispitanik uskrati ili povuče privolu. Sve prethodno navedene privole mogu se opozvati na adresi sjedišta Inkubtora, a privole dane u svrhu marketinga i istraživanja tržišta, osim na adresi sjedišta Inkubatora.

 

PROVODI LI INKUBATOR AUTOMATIZIRANO DONOŠENJE ODLUKA I PROFILIRANJE?

Inkubator u odnosu na poslovni odnos s ispitanikom ne provodi automatizirano pojedinačno donošenje odluka koje bi proizvelo pravne učinke s negativnim posljedicama za ispitanika prema članku 22. Opće uredbe o zaštiti podataka

KOLIKO DUGO INKUBATOR ČUVA OSOBNE PODATKE?

Inkubator osobne podatke pohranjuje sve dok je to potrebno za izvršenje ugovornih i zakonskih obveza. 

Inkubator čuva osobne podatke onoliko dugo koliko je određeno pojedinim propisom koji je Inkubator obvezan primijeniti u svojem poslovanju (npr. računovodstvenim, poreznim, radnopravnim i dr. propisima), odnosno ne dulje nego što je nužno za postizanje svrhe radi koje se podaci obrađuju. Iznimno je moguće da se podaci obrađuju i dulje kada je to potrebno za druge opravdane svrhe (npr. za potrebe sudskih i drugih pravnih postupaka i sl.), pri čemu može doći do produljenja rokova čuvanja podataka. U situacijama kada nije propisan rok čuvanja za pojedinu obradu podataka, Inkubator kao voditelj obrade definira rok čuvanja i podaci se uvijek čuvaju onoliko dugo koliko je minimalno potrebno u svrhe zbog kojih se obrađuju.

 

USTUPAJU LI SE OSOBNI PODACI TREĆIM OSOBAMA?

Inkubator dostavlja podatke trećim osobama na temelju:
a) privole ispitanika ili
b) izvršenja ugovora u kojem je ispitanik stranka ili
c) odredbi zakona i podzakonskih akata.

Osobni podaci bit će dostavljeni određenim trećim osobama za koje je Inkubator u pravnoj obvezi dostave podataka, kao što su npr. Financijska agencija, Porezna uprava, ostale institucije u Republici Hrvatskoj i EU – kojima je Inkubator ovlašten ili obvezan dostaviti osobne podatke sukladno važećim zakonima te drugim relevantnim propisima. Osobni podaci ispitanika mogu biti dostavljeni i osobama s kojima Inkubator ima ugovorni odnos i/ili im je Inkubator povjerila obradu podataka svojih ispitanika (izvršitelji obrade sukladno članku 28. Opće uredbe o zaštiti podataka) u svrhu pružanja određenih usluga.
To se, primjerice, odnosi na pružatelje poštanskih usluga, usluga obrade dokumenata, logistike, pružatelje informatičkih i telekomunikacijskih usluga, savjetodavnih i konzultantskih usluga, usluga prodaje i marketinga, odvjetnička društva i dr.

Napominjemo da su sve osobe koje zbog prirode posla koji obavljaju s Inkubatorom ili za Inkubator imaju pristup osobnim podacima u jednakoj mjeri obvezne čuvati te podatke kao poslovnu tajnu sukladno propisima koji reguliraju tajnost podataka.

Pojedinosti povezane sa svrhom obrade osobnih podataka, primateljima ili kategorijama primatelja, zakonskom osnovom za obradu osobnih podataka te davanjem osobnih podataka na uporabu drugim primateljima pobliže su opisane u pojedinačnim dokumentima kao što su npr. obrasci upitnika na temelju kojih Inkubator prikuplja pojedine podatke te zahtjevi i ugovori za korištenje pojedinim uslugama.

Dodatno, Inkubator može osobne podatke iznijeti izvan Europskog gospodarskog prostora (dalje u tekstu: treće zemlje) samo:

  • u mjeri u kojoj je to propisano zakonom ili po drugoj pravnoj osnovi koja obvezuje Inkubator.

U svakom slučaju, prijenos osobnih podataka trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji može se dogoditi kad Europska komisija odluči da treća zemlja, područje rada ili jedan ili više određenih sektora unutar te treće zemlje ili međunarodna organizacija o kojoj je riječ osigurava primjerenu razinu zaštite osobnih podataka ispitanika.

 

VII. KOJA SU PRAVA ISPITANIKA?

Svaki ispitanik čije osobne podatke Inkubator obrađuje kao voditelj obrade ima sljedeća prava:

(1) Pravo na pristup podacima (sukladno odredbi članka 15. Opće uredbe o zaštiti podataka) – omogućuje ispitaniku da sazna obrađuju li se njegovi osobni podaci, odnosno ima pravo zaprimiti potvrdu od Inkubatora o tome obrađuju li se njegovi podaci, o svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka, primateljima ili kategorijama primatelja, o predviđenom razdoblju u kojemu će podaci biti pohranjeni i sl.

(2) Pravo na ispravak podataka (sukladno odredbi članka 16. Opće uredbe o zaštiti podataka) – omogućuje ispitaniku da zatražiti ispravak netočnih ili nepotpunih osobnih podataka koji se odnose na njega.

(3) Pravo na brisanje (sukladno odredbi članka 17. Opće uredbe o zaštiti podataka) – omogućuje ispitaniku da zatraži brisanje osobnih podataka, pri čemu Inkubator ne smije izbrisati ispitanikove osobne podatke ako je obrada nužna (npr. udovoljenje propisanoj obvezi čuvanja podataka ili u slučaju postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva).

(4) Pravo na ograničenje obrade (sukladno odredbi članka 18. Opće uredbe o zaštiti podataka) – omogućuje ispitaniku da zatražiti ograničenje obrade osobnih podataka u slučaju da osporava točnost osobnih podataka, kada smatra da je obrada nezakonita te se protivi brisanju osobnih podataka i umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe i u slučaju kada je ispitanik podnio prigovor na obradu i očekuje potvrdu nadilaze li legitimni interesi voditelja obrade interese ispitanika.

(5) Pravo na prenosivost podataka (sukladno odredbi članka 20. Opće uredbe o zaštiti podataka) – omogućuje ispitaniku prijenos podataka drugom voditelju obrade. Potrebno je uzeti u obzir da se pravo prijenosa odnosi isključivo na osobne podatke ispitanika koje je sam pružio Inkubatoru.

(6) Pravo na prigovor (sukladno odredbi članka 21. Opće uredbe o zaštiti podataka) – omogućuje ispitaniku da podnese prigovor na obradu osobnih podataka ako se obrada obavlja u javnom interesu ili je nužna u svrhu legitimnog interesa Inkubatora (uključujući profiliranje) ili ako se podaci ispitanika obrađuju u svrhu izravnog marketinga. Inkubator će se suzdržati od daljnje obrade osobnih podataka ispitanika, osim ako ne dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu (osnove koje nadilaze interese, prava i slobode ispitanika) ili je obrada potrebna za postavljanje, izvršavanje ili obranu pravnih zahtjeva.

(7) Pravo na pritužbu nadzornom tijelu (sukladno odredbi članka 77. Opće uredbe o zaštiti podataka) – odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

 

VIII. KAKO ISPITANIK MOŽE OSTVARITI PRAVA?

Svoja prava možete ostvariti dolaskom na adresu Inkubatora.
Inkubator će Vas bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva, obavijestiti o poduzetim radnjama. Iznimno se taj rok može po potrebi produljiti za dodatna dva mjeseca, uzimajući u obzir složenost i broj zahtjeva, o čemu Vas je Inkubator obvezna obavijestiti.
Ispitanicima su na raspolaganju radnici Inkubatora i službenik za zaštitu osobnih podataka kojem se moguće obratiti pisanim putem na adresu: Poduzetnički inkubator Virovitičko-podravske županije d.o.o., službenik za zaštitu osobnih podataka, Ulica poduzetnička zona II 18, 33000 Virovitica ili putem e-adrese: sluzbenik.za.zastitu.osobnih.podataka@inkubatorivpz.hr.