Web shop

Autor:

Josip

Zašto weshop ?

∙Manji troškovi održavanja od fizičke trgovine 

∙Jednostavno praćenje posjećenosti promet 

∙Trgovina otvorena 0 – 24 / svaki dan 

∙Doseg većeg broja kupaca 

Relevantni propisi 

∙Zakon o zaštiti potrošača te Direktiva o pravima potrošača 

∙Zakom o elektroničkoj trgovini 

∙Zakon o trgovini 

∙Zakon o obveznim odnosima 

∙Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom 

∙Zakon o alternativnim rješavanju potrošačkih sporova 

∙Zakon o uslugama 

∙Pravilnik o minimalnim tehničkim uvjetima drugim uvjetima koji se odnose na prodajne 

objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima za prodaju robe izvan prodavaonice 

∙Pravilnik o klasifikaciji prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo 

∙Zakon o zaštiti osobnih podataka te Uredba o zaštiti osobnih podataka 

Tko može otvoriti webshop? 

Trgovinu putem interneta sukladno zakonskoj regulativi u RH potpada pod tzv. Trgovinu na daljinu 

odnosno uslugu  informacijskog društva  

Web shop može pokrenuti svatko – već postojeći poduzetnik kao „Produžetak“ svoje fizičke trgovine ili 

osoba koja će tek otvoriti obrt ili trgovačko društvo u svrhu trgovine putem web shopa 

Minimalni podaci na stranici web shopa 

Zakon o trgovačkim  društvima ( čl 21.) propisani su minimalni podaci koji moraju biti prezentirani na 

stranici web shopa, a koji se tiču društva – vlasnika web shopa: ( jedanki   podaci koji moraju biti na 

memorandumu trgovca ) 

∙Tvrtka 

∙Broj računa i banka kod koje se vodi račun 

∙Sjedište 

∙Iznos tem. kapitala s naznakom je li u cijelosti uplaćen 

∙Sud kod kojeg je društvo upisano 

∙Ukupan broj izdanih dionica u sud,reg. I broj upisa 

∙Ime najmanje jednog člana uprave ( direktora ) 

Zakon o zaštiti potrošača i Direktiva o pravima potrošača 

Posvetiti iznimnu pozornost usklađenosti poslovanja s odredbama propisa koji štite prava potrošača prednost pred Zakonom o uslugama i Zakonom o elektroničkoj trgovini

Ugovor na daljinu  

Je ugovor sklopljen između trgovca i potrošača u okviru organiziranog sustava prodaje ili pružanja  

usluge bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača  na jednome mjestu pri čemu se do 

trenutka sklapanja  ugovora te za sklapanje ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava daljinske 

komunikacije 

Sredstva daljinske komunikacije 

∙Adresirani i neadresirani tiskani materijal 

∙Univerzalna pisma i dopisnice 

∙Tiskane promidžbe poruke s narudžbenicom 

∙Katalozi 

∙Telefoni s ljuskih posredovanjem i bez njega 

∙Radio 

∙Videofon 

∙Videotekst 

∙Telefaks, televizija 

∙Internet i elektronička pošta 

Predugovorne obveze 

Prethodno sklapanju ugovora odnosno prije nego što potrošač bude vezan odgovarajućom ponudom 

trgovac je dužan potrošača na jasan i razumljiv način obavijestiti o: 

∙Glavnim obilježjima robe 

∙Podacima o trgovcu ( naziv, sjedište, kontakt ) + adresa poslovanja ako je različita od sjedišta, 

a na koju potrošač može nasloviti pritužbe 

∙Cijeni i ostalim troškovima ( dostava ) 

∙Uvjetima plaćanja, uvjetima isporuke robe ili pružanja usluge te, ako postoji, načinu 

rješavanja potrošačkih pritužbi od strane trgovca 

∙Uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid ugovora i sve vezano uz 

takav raskid 

∙Odgovornost za materijalne nedostatke 

∙Usluge / pomoć nakon prodaje i jamstva 

∙Trajanje ugovora, otkaz, raskid, automatsko produljenje ugovora 

∙Minimalni rok u kojem je potrošač vezan ugovorom 

∙Polog ili financijsko osiguranje koje je potrošač dužan dati 

∙Ako je riječ o digitalnom sadržaju – funkcionalnosti, interoperatibilnost s računalom ili 

drugom opremom 

∙Rješavanje sporova 

∙Pravila postupanja trgovca 

Prethodna obavijest 

∙Potrošač mora dobiti prethodnu obavijest na papiru ili, uz suglasnost potrošača na drugom 

trajnom mediju, te mora biti čitka i napisana jednostavno i razumljivo 

∙Trajni medij – svako sredstvo koje omogućava potrošaču ili trgovcu da pohrani informacije 

koje su njemu osobno namijenjene tako a budu dostupne za kasniju uporabu toliko dugo 

koliko je potrebno s obzirom na svrhu informacije i koje omogućava nepromijenjenu 

reprodukciju podatka kao što je: papir, elektronička pošta, CD-ROM, DVD, memorijska kartica i čvrsti disk računala 

∙Sve prethodno navedene obavijesti čine sastavni dio ugovora-izmjene samo suglasno 

∙Ako trgovac ne obavijesti potrošača o dodatnim troškovima (npr. troškovima dostave ) – potrošač ih nije dužan snositi 

∙Jasno se mora istaknuti da narudžba zahtijeva plaćanje – inače je ugovor ništetan 

∙Nužno je imati Opće uvjete poslovanja koji trebaju biti istaknuti na stranici web shopa i uvijek dostupni kupcima 

Ispunjenje ugovora 

Trgovac je dužan ispuniti ugovor o prodaji robe ili obavljanju usluge u roku od 30 dana od dana kada 

mu je potrošač poslao narudžbu, osim ako su strane drugačije odredile 

U postupku pokrenutom protiv trgovca zbog povreda prava potrošača u pogledu postojanja: 

prethodne obavijesti, pisane potvrde prethodne obavijesti i pridržavanja rokova – sklopljenog putem 

sredstava daljinske komunikacije TERET dokaza je na TRGOVCU 

Potvrdu o sklopljenom ugovoru 

Potrošač mora dobiti potvrdu o sklopljenom ugovoru ( u razumnom roku – najkasnije u trenutku 

isporuke robe/usluge), osim ako su ti podaci potrošaču već dostavljeni na trajnom mediju prije 

sklapanja ugovora 

Jednostrani raskid ugovora 

∙U roku od 14 dana od predaje robe u posjed 

∙O tom pravu mora biti obaviješten potrošač ( 14 dana ), u protivnom rok za jednostrani raskid 

je 12 mjeseci od isteka roka za raskid ugovora 

∙Putem obrasca na web stranici 

Pravo na jednostrani raskid ugovora 

∙Svaka strana dužna je drugoj vratiti ono što je primila na temelju ugovora 

∙Trgovac je dužan najkasnije u roku od 14 dana od dana primitka obavijesti o raskidu vratiti 

potrošaču ono što je uplaćeno – istim sredstvima plaćanja, pod uvjetom da primi nazad 

robu/dokaz da je roba poslana (+ trošak standardnog najjeftinijeg prijevoza ) 

∙Potrošač  mora vratiti robu u roku od 14 dana od obavijesti o raskidu koju je uputio trgovcu i 

on snosi izravne troškove povrata robe ( osim ako je ugovoreno da trošak povrata snosi 

trgovac – IZNIMNO, trgovac preuzima robu koju nije moguće vratiti na uobičajen način 

Isključenje prava na jednostrani raskid ugovora 

 Primjerice: 

∙Usluga u cijelosti ispunjena, a potrošač izričito pristao da će izgubiti pravo na jednostrani raskid  

∙Predmet ugovora je lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok trajanja 

∙Predmet ugovora je higijenska   ili zdravstvena roba koja je opterećena nakon dostave 

∙Pružanje usluge smještaja, prijevoza, isporuke hrane/pića ako je ugovoreno pružanje usluge na određeni način 

Prigovor potrošača 

∙Trgovac je dužan omogućiti podnošenje prigovora potrošaču i na prigovor odgovoriti u roku 

od 15 dana 

∙Trgovac je dužan voditi evidenciju prigovora potrošača na trajnom mediju godinu dana od 

primitka svakog prigovora 

∙Prijavu potrošač može podnijeti i inspekciji, no tek nakon podnošenja prigovora trgovcu 

Apsolutno zabranjeno: 

∙Zavaravajuća poslovna praksa 

∙Naplata skrivenih troškova 

∙Dodatne naknade 

∙Prethodno označene narudžbe 

Prekršajne odredbe: 

Nadzor – tržni inspektor Državnog inspektorata novčanom kaznom od 10 000,00 HRK – 100 000,00 HRK kazniti će trgovca – pravnu osobu ako: 

∙Na jasan i razumljiv način ne obavijesti potrošača o svemu navedenom u čl.57. Zakona o zaštiti potrošača ( cijena i drugi troškovi, obilježja robe..) 

∙Ako ne dostavi potrošaču potvrdu o sklopljenom ugovoru 

∙Ako ne dostavi potrošaču ponudu na trajnom mediju na način koji će omogućiti potvrdu 

trenutka primitka 

Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova 

∙Postupak se pokreće pred tijelom za ARPS 

∙Trgovci sa sjedištem u RH koji se obvežu ili su temeljem  mjerodavnih propisa obavezni rješavati potrošačke sporove putem tijela za ARPS, dužni su o toj činjenici obavijestiti   potrošače. 

Ako se to propusti  – prekršajna odgovornost ( novčana kazna između 2 000,00 HRK – 5 000,00 HRK za pravnu osobu odnosno 1 000,00 HRK – 3 000,00 HRK za trgovca fizičku osobu 

∙Kvalificirana tijela za ARPS: Centri za mirenje 8HGK, HOK, HUP, HUM HUO, PROFI TEST d.o.o.  

Zakon o elektroničkoj trgovini 

∙Jasno određena cijena i da li je u nju uključen PDV 

∙Dostava – precizno definirano da li je usluga dostave besplatna ili se nadoplaćuje ili to ovisi o količini  naručene robe 

∙Reguliranje odnosa sa partnerom u pogledu dostave ( potrebno imati odgovarajući ugovor sa dostavnom službom ) 

∙Mora se korisniku /kupcu osigurati tehnička sredstva za prepoznavanje pogrešnog unosa 

∙Ugovorne odredbe i Opći uvjeti moraju biti dostupni kupcima – u suprotnom, prekršajna 

odgovornost pravne osobe davatelja usluge – 5 000,00 HRK  – 100 000,00 HRK za fizičku osobu 

∙Moguće izricanje  zabrane obavljanja djelatnosti 

Zakon o trgovini i Pravilnik o MTU 

Zakon o trgovini i Pravilnik o minimalno tehničkim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva o prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica 

∙Trgovina na daljinu na veliko – drugim društvima – nije nužno imati skladište 

∙Trgovina na daljinu na malo – direktno krajnjem kupcu – mora se osigurati skladište 

∙Zahtjev za ishođenje rješenja o ispunjavanju minimalno tehničkih i drugih uvjeta podnosi se nadležnom uredu držane uprave u županiji – samo i slučaju prodaje robe, ne i pružanje usluga; nije nužno ako je riječ o posredovanju  ( ako se roba prenosi od distributera do krajnjeg kupca bez potrebe za skladištenjem ) – ali u tom slučaju  Ugovor o trgovačkom posredovanju 

∙Ako trgovac već ima fizičku trgovinu i donese rješenje o ispunjavanju minimalnih tehničkih uvjeta – nije obavezan tražiti ishođenje novog rješenja za on – line trgovinu 

Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom 

∙Plaćanje kreditnim karticama se smatra uplatom u gotovini te podliježe fiskalizaciji – potrebno imati payment gataway sustav 

∙Plaćanje putem PayPala i sličnih servisa se smatra plaćanje putem transakcijskog računa te ne podliježe fiskalizaciji   

Izmjene na području PDV-a 

Od 01.07.2021.  

∙OSS ( one stop shop ) ili 

∙IOSS ( import one stop shop ) 

Zakon o zaštiti osobnih podataka i Uredba o zaštiti osobnih podataka ( GDPR ) 

∙Trgovcu se zabranjuje davanje osobnih podataka potrošača bilo kojoj trećoj osobi bez prethodne privole potrošača 

∙Osobnim podatkom se ne smatra samo ime i prezime kupca, već je riječ o vrlo širokom pojmu ( npr. osobni podatak je i IP adresa kupca ) 

∙Pravo na zaborav – davatelj osobnih podataka može tražiti uklanjanje/brisanje osobnih podataka 

SHARE:
PLOČA SADRŽAJA
NAJNOVIJE VIJESTI
Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter i primajte najnovije obavjesti !

Možda će te i ovo zanimati